Vụ Kế hoạch đầu tư thuộc Tổng cục Đường Bộ Việt Nam

Vụ Trưởng:

Phó Vụ trưởng: